لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۵

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ بهمن۸۵ زنجان – سازمان امور اقتصادی و دارایی
۲ بهمن۸۵ زنجان – شرکت مخابرات مرکزی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۶

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مرداد۸۶ زنجان – شهرداری منطقه ۲ زنجان
۲ شهریور۸۶ زنجان – شهرداری منطقه ۱ زنجان

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۷

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مرداد۸۷ آبر – شرکت مخابرات آبر
۲ مرداد۸۷ ابهر – شرکت مخابرات ابهر
۳ مرداد۸۷ خرم دره – شرکت مخابرات خرم دره

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۸

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ تیر۸۸ زنجان – شرکت مخابرات شهید مطهری
۲ شهریور۸۸ زنجان – سازمان حمل و نقل و پایانه های زنجان
۳ اذر۸۸ زنجان – اتحادیه فرش بافان
۴ فروردین۸۸ زنجان – دانشگاه پیام نور زنجان

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۹

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ فروردین۸۹ زنجان – دانشگاه پیام نور قیدار
۲ اسفند۸۹ زنجان – ساختمان نظام مهندسی استان زنجان
۳ شهریور۸۹ زنجان – بانک ملت شعبه خرمشهر
۴ اردیبهشت۸۹ زنجان – دانشگاه دولتی زنجان

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۰

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ آذر۹۰ زنجان – سازمان همیاری های شهرداری ها
۲ اسفند۹۰ صائین قلعه – بانک کشاورزی
۳ اسفند۹۰ زنجان – بانک کشاورزی شعبه انقلاب
۴ تیر۹۰ قیدار – بانک کشاورزی قیدار
۵ مرداد۹۰ قیدار – دانشگاه ازاد واحد قیدار
۶ دی۹۰ زنجان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
۷ اسفند۹۰ زنجان – اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی زنجان
۸ تیر۹۰ قیدار – بانک کشاورزی قیدار
۹ مرداد۹۰ قیدار – دانشگاه آزاد واحد قیدار
۱۰ دی۹۰ زنجان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۱

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ تیر۹۱ زنجان – شهرداری منطقه ۳ زنجان
۲ تیر۹۱ زنجان – شرکت ملی نفت ایران

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۲

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ آبان۹۲ زنجان – سازمان حفاظت اطلاعات

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۳

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اسفند۹۳ زنجان – سازمان جهاد کشاورزی
۲ بهمن۹۳ ایجرود – زرین آباد – شرکت آب و فاضلاب

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۴

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مهر۹۴ زنجان – نهاد کتابخانه های عمومی کشور
۲ آبان۹۴ زنجان – شرکت توزیع نیروی برق
۳ اسفند۹۴ زنجان – شرکت ایران ترانسفو