محمد صادق باغستانی نیکو

مدیر عامل

علی رضا پیری

سرپرست برنامه ریزی واحد تولید

ایرج گلزاریان

مدیر تولید

مجید فامیل باغستانی

کارشناس ۵S

حسن امامی

کارشناس طراحی صنعتی

بهنام حاجتی

کارشناس کنترل کیفیت

امین نجفی

سیستم‌ها و روش‌ها - حسابداری صنعتی

رسول رضائیان

سرشیفت واحد تولید

واحد اداری

علی سنایی

مدیر کارپردازی

ریحانه وفاجو

سرپرست واحد اداری

واحد بازرگانی

نرگس قاسمی

سرپرست واحد بازرگانی

شیدا نوروزی

کارشناس ارشد طراحی واحد MDF

کورش بختیاری

کارشناس فروش

ریحانه قره باغی

کارشناس ارشد فروش

مجید ترکمان

کارشناس ارشد فروش در حوزه استان ها و کسب و کار الکترونیک

واحد تحقیقات و توسعه بازار

رعنا توکل

کارشناس فروش مویرگی

کامران مرئی

کارشناس ارشد توسعه بازار

واحد طراحی

فرناز مصباحی

کارشناس طراحی

مهدی صفارزاده

سرپرست واحد طراحی

واحد مالی

الهام خانجانی

کارشناس حسابداری

معصومه پورحسینی

سرپرست واحد مالی

واحد تحقیق و توسعه

پیمان مجیدی معین

سرپرست واحد تحقیق و توسعه

محمد فاطمیه

کارشناس ارشد الکترونیک

کیوان مجیدی معین

سرپرست واحد انفورماتیک