لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۷

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ ابان۸۷ سمنان – شرکت ملی گاز ایران

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۸

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ دی۸۸ دامغان – دانشگاه علوم پایه
۲ دی۸۸ سمنان – اداره آموزش و پرورش سمنان

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۰

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ تیر۹۰ سمنان – سازمان پزشکی قانونی سمنان

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۲

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اسفند۹۲ شاهرود – دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۳

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ آبان۹۳ سمنان – باغ فردوس – سازمان امور مالیاتی کشور
۲ مهر۹۳ سمنان – سازمان امور مالیاتی سرخه و دامغان
۳ شهریور۹۳ سمنان – بلوار قدس – شرکت توزیع نیروی برق

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۴

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مهر۹۴ شاهرود – دانشگاه شاهرود
۲ بهمن۹۴ سمنان – باغ فردوس – خیابان شهید صفائیان – اداره بازرسی کل کشور

پروژه های انجام شده در سال ۱۳۹۵

 

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ شهریور ۹۵ سمنان- خ امام – دانشگاه آزاد سمنان
۲ آبان ۹۵ سمنان – سازمان انتقال خون

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۶

 

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مرداد ۹۶   سمنان – شهرک گلستان – توزیع نیروی برق
۲ مهر ۹۶ سمنان