لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۸

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ تیر۸۸ کیش – اداره آب کیش – آقای امام بخش
۲ شهریور۸۸ کیش – برج صدف – موسسه صندوق کیش – آقای رضایی