لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۰

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ شهریور۹۰ بیرجند – سربیشه – شهرداری خراسان جنوبی
۲ شهریور۹۰ خراسان جنوبی – خیابان قائم – شهر نیم بلوک – شهرداری خراسان جنوبی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۴

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ آذر۹۴ بیرجند – شرکت ملی گاز ایران