لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۷

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مهر۸۷ ایلام – خیابان شهید بهشتی – سازمان صدا و سیما

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۹

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اسفند۸۹ دره شهر – شهرداری دره شهر

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۰

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ فروردین۹۰ بخش جوار – تجریان – شرکت پالایش گاز ایلام
۲ شهریور ۹۰ بخش جوار – تجریان – شرکت پالایش گاز ایلام

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۱

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ آبان۹۱ ایلام – بانجو – دانشگاه علوم پزشکی
۲ دی۹۱ ایلام – اداره کل اوقاف و امور خیریه

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۴

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اردیبهشت۹۴ سرآبله – سازمان امور مالیاتی کشور
۲ اریبهشت۹۴ ایلام – سازمان امور مالیاتی کشور
۳ اردیبهشت۹۴ دره شهر – سازمان امور مالیاتی کشور
۴ اردیبهشت۹۴ آبدانان – سازمان امور مالیاتی کشور
۵ مرداد۹۴ بدره – سازمان امور مالیاتی کشور
۶ مرداد۹۴ ایوان – سازمان امور مالیاتی کشور
۷ مرداد۹۴ دهلران – سازمان امور مالیاتی کشور
۸ مرداد۹۴ ملکشاهی – سازمان امور مالیاتی کشور
۹ مرداد۹۴ مهران – سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰ مرداد۹۴ ایلام – سازمان امور مالیاتی کشور