لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۲

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مهر ۹۲ شهرکرد – خیابان ملت چهارراه بازار – سرپرستی بانک ملت آقای صیادی