لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۲

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ مهر ۹۲ شهرکرد – خیابان ملت چهارراه بازار – سرپرستی بانک ملت آقای صیادی 

پروژه های انجام شده در سال ۱۳۹۵

 

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ آبان ۹۵ شهرستان اردل- بیمارستان امام رضا

پروژه های انجام شده در سال ۱۳۹۶

 

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اردیبهشت ۹۶ شهر کرد – بانک سپه
۲ دی ۹۶ شهر کرد – ریل بایگان پوم آرا
۳ بهمن ۹۶ کوهرنگ
۴ بهمن ۹۶ فارسان
۵ اسفند ۹۶ شهرکرد