لیست برخی از سازمان ها و ادارات طرف قرار داد گروه صنعتی تیلکو

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۶

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ شهریور۸۶ بوشهر – خیابان عاشوری – روبروی سازمان امور اقتصادی و دارایی – فروشگاه سیوند

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۷

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اردیبهشت۸۷ خوربوج – سازمان شهرداری

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۸

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ خرداد۸۸ بوشهر – شرکت سهامی آب منطقه ای
۲ مرداد۸۸ بوشهر – شرکت آب و فاضلاب – واحد بازرگانی
۳ تیر۸۸ بوشهر – چهارراه کشتیرانی – اداره بازرسی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۸۹

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اسفند۸۹ بوشهر – دانشگاه علوم پزشکی
۲ اسفند۸۹ پلدختر – بیمارستان امام خمینی
۳ اسفند۸۹ بوشهر – اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۰

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ آذر۹۰ بوشهر – بلوار صدرا – شرکت پایانه های نفتی ایران

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۳

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ اسفند۹۳ خوربوج – سازمان شهرداری خوربوج
۲ اسفند۹۳ کاکی – سازمان شهرداری کاکی

پروژه های انجام شده سال ۱۳۹۴

ردیف تاریخ نصب آدرس
۱ آذر۹۴ گناوه – شهرداری گناوه